• English

Bokningsvillkor vid charter av skärgårdsbåt

Dessabokningsvillkor reglerar avtalet mellan Uddevalla Turism AB, org. nr.556023-9245, och enskild person eller det företag/förening som bokningen avser.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Preliminärbokning

En preliminärbokning är aktuell i 14 dagar, efter det förfaller bokningen om inget annat är överenskommet.

Bokningsavgift
En bokningsavgift på 10% av den totala fartygshyran skickas ut när preliminärbokning bekräftas. Vid eventuell avbokning återbetalas ej bokningsavgiften.

Avbokning
Fri avbokning fram till fyra veckor innan avresa om inget annat är överenskommet med rederiet. Vid avbokning senare än fyra veckor innan avresa ska beställaren ersätta företaget med 50% av båtkostnaden. Vid avbokning en vecka innan avresa är beställaren skyldig att erlägga full betalning för båtkostnaden. Vid avbokning senare än sju dagar innan avresa är beställare skyldig att erlägga full betalning för hela bokningen.

Mat & dryck
Medhavd mat och dryck får ej förtäras ombord på m/s Byfjorden. Ombord m/s Sunningen och m/s Gustafsberg II får privatpersoner medtaga egen mat och dryck, dock ej alkoholhaltig dryck.

Senast sju arbetsdagar före avresa meddelas det definitiva antalet gäster. Detta ligger till grund för kockens råvarubeställning och personalplanering. Uteblivna gäster efter detta tillfälle debiteras för förbeställd mat.

BETALNINGSVILLKOR
Bokningsavgift

Privatpersoner:
Bokningsavgift om 10% av båthyran ska vara rederiet tillhanda 14 dagar efter fast bokning. Resterande kostnad för båthyra ska vara rederiet tillhanda senast 14 dagar före avresa. Mat och dryck faktureras efter kryssningens genomförande. Fakturor skickas separat.

Övriga kunder:Förskottsbetalning utgör 50% av offererat pris. Den ska vara betald senast 14 dagar efter fast bokning. Mat och dryck faktureras efter kryssningens genomförande.

Slutlikvid

Slutlikvid ska erläggas senast 14 dagar efter avresedatum om andra villkor inte är angivna på fakturan.

Undantag
Vid stora arrangemang gäller inte vanliga regler för betalningsvillkor samt slutlikvid. Parterna kommer i detta fall överens om förskottsbetalningens storlek och tidpunkt för betalning av förskott samt slutlikvid.

Momssatser
Om inget annat anges i bekräftelsen exkluderar priserna 6% moms för båt, 12% för mat och 25% moms på övrigt.

Prisklausul
Om rederiet drabbas av ökade kostnader till följd av omständigheter enligt ovan angiven force majeure klausul, om skatt, tull eller andra avgifter läggs till eller höjs, samt om drivmedelspriset höjs, äger rederiet rätt att ändra priset i motsvarande mån.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Byte av båt

Rederiet förbehåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet istället för överenskommet fartyg tillhandahålla substitut.

Skadegörelse
I händelse av skadegörelse eller liknande ombord i samband med uthyrning är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även om gärningsmannen ej kan utpekas.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy avser behandling av personuppgifter för vilka Uddevalla Turism är personuppgiftsansvariga. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med oss via våra webbplatser, sociala medier, vår app eller använder vår onlinebokning. Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med dataskyddsförordningen för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls. För mer information, läs hela vår integritetspolicy.

 

Force Majeureklausul
I händelse av pandemi, naturkatastrof, krig, statlig reglering, strejk, lock out, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Uddevalla Turisms kontroll äger bolaget rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller på annat sätt omdisponera beställd resa/ produkt.

Uddevalla TURISM AB Södra Hamnen 2
451 42 Uddevalla
Org.nr: 556023-9245
Telefon: 0522-698480
E-post: boka@uddevalla.com
Hemsida: www.uddevalla.com
Godkänd för F-skatt Momreg.nr: SE556023924501 Bankgiro: 721-0594